<% dim gou,gu,xian gou = request.Form("gou") gu = request.Form("gu") g1 = gou*gou g2 = gu*gu x1 = g1 + g2 xian = Sqr(x1) %> 開方計算器|小工具|冠軍國際
開放計算器
為了方便客戶計算所包裝物品的轉盤規格,希望小工具對你有幫助。
包裝物體底麵長度  米
包裝物體底麵寬度  米


對角線寬度為  <%=xian%>